Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden geldend vanaf januari 2010.

Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties betreffende producten en diensten geleverd door Borstvoedingscentrum.

Leveringen
Borstvoedingscentrum spant zich in producten en diensten binnen acceptabele termijnen te leveren. Eventuele opgegeven levertijden echter zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn.

Consulten kunnen door de cliënt worden afgezegd tot uiterlijk 24 uur tevoren. Bij niet of niet tijdige annulering behoudt Borstvoedingscentrum zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Indien en voor zover een cliënt enige achterstand in betaling van eerdere rekeningen van Borstvoedingscentrum heeft, is Borstvoedingscentrum gerechtigd verdere leveringen te weigeren, of slechts tegen contante betaling tot levering over te gaan.

Klachten over geleverde producten dienen binnen 48 uur nadat de feitelijke levering heeft plaatsgevonden, dan wel het gebrek aan het product is ontdekt, aan Borstvoedingscentrum schriftelijk te worden gemeld. Naar aanleiding van een dergelijke klacht dient de cliënt Borstvoedingscentrum te allen tijde in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen of het geleverde te vervangen.

Betaling
Na afloop van geleverde dienst ontvangt de cliënt een nota van Borstvoedingscentrum. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan Borstvoedingscentrum voldaan te zijn.

Na 14 dagen zal Borstvoedingscentrum Delft de cliënt herinneren aan betalingsverplichting en bijkomende administratiekosten a 5 euro rekenen.

Betaalt cliënt vervolgens niet binnen 14 dagen, is cliënt in verzuim en is Borstvoedingscentrum gerechtigd, zonder nadere in gebreke stelling, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen en over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen.

Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. De incassokosten worden berekend conform de staffel die de rechtbanken, sectoren civiel en kanton, hanteren. De incassokosten worden samen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum niet heeft betaald.

De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de nota`s van Borstvoedingscentrum, ook indien de cliënt de nota`s rechtstreeks door de zorgverzekeraar laat voldoen.

Huurovereenkomsten
Huurder is verplicht zich te legitimeren indien verhuurder dit verzoekt. Zonder deugdelijke legitimatie worden geen artikelen verhuurd. Het gehuurde artikel blijft te allen tijde eigendom van verhuurder.

Voor gebruik dient de gebruiksaanwijzing te worden gelezen, zodat huurder weet hoe het artikel te gebruiken.

Huurder verplicht zorgvuldig met de artikelen om te gaan en ze slechts in overeenstemming met het doel te gebruiken.

De gehuurde artikelen dienen schoongemaakt retour gebracht te worden. Zo nodig kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht welke contant dienen te worden afgerekend.

Als het artikel beschadigd raakt door een oorzaak die aan huurder is toe te rekenen (niet als gevolg van slijtage door normaal gebruik) of schade ontstaat als gevolg van brand, verlies of diefstal, zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van huurder. Tenzij door middel van aantekening daarvan door verhuurder op het verhuurformulier anders blijkt, heeft huurder het product in onbeschadigde en deugdelijke staat ontvangen.

De huurprijs gaat in op de dag van verstrekking en eindigt op de dag van terugbezorging. Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand met betrekking tot niet nakomen van de verplichtingen ter zake van de huur komen voor rekening van de huurder.

Indien huurder tijdens de huurperiode verhuist, is deze verplicht onverwijld het nieuwe adres op te geven.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder of anderen ondervinden van het in bezit zijn of gebruik van het gehuurde artikel.

Overig
Op overeenkomsten met Borstvoedingscentrum is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Borstvoedingscentrum en cliënten, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

© Borstvoedingscentrum–Rieneke Hiemstra- Barbara Sipos(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 www.borstvoedingscentrum.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel